‎Baza cytatów BH w Talmudzie

Jak to działa?

 1. Autorem bazy jest ks. Mateusz Wyrzykowski. Obecnie Baza cytatów BH w Talmudzie liczy 9996 wersetów i zawiera ponad 47 tysięcy rekordów.
 2. Pierwsza kolumna zawiera nazwę traktatu i jego kolejne rozdziały.
  Następne trzy kolumny zawierają cytowania tekstu Biblii
  dzięki czemu można znaleźć dane do konkretnej księgi, rozdziału i wersetu.
 3. W okienko wyszukiwania wpisz skrót księgi biblijnej, rozdział i werset,
  na następnie zatwierdź enterem.
 4. Poczta Wrocław Kwiatowa

 5. Posługuj się siglami biblijnymi w wersji angielskiej
  (np. Dt 11:13 – skrót angielski + spacja + rozdział + dwukropek + werset)
 6. W bazie użyto następujących skrótów angielskich:
 • Gn – Księga Rodzaju
 • Ex – Księga Wyjścia
 • Lv – Księga Kapłańska
 • Nb – Księga Liczb
 • Dt – Księga Powtórzonego Prawa
 • Jos – Księga Jozuego
 • Jg – Księga Sędziów
 • Rt – Księga Rut
 • 1 S – Pierwsza Księga Samuela
 • 2 S – Druga Księga Samuela
 • 1 K – Pierwsza Księga Królewska
 • 2 K – Druga Księga Królewska
 • 1 Ch – Pierwsza Księga Kronik
 • 2 Ch – Druga Księga Kronik
 • Ezr – Księga Ezdrasza
 • Ne – Księga Nehemiasza
 • Tb – Księga Tobiasza
 • Jdt – Księga Judyty
 • Est – Księga Estery
 • 1 M – Pierwsza Księga Machabejska
 • 2 M – Druga Księga Machabejska
 • Job – Księga Hioba
 • Ps – Księga Psalmów
 • Pr – Księga Przysłów
 • Qo – Księga Koheleta (Eklezjastes)
 • Sg – Pieśń nad pieśniami
 • Ws – Księga Mądrości
 • Si – Mądrość Syracha (Eklezjastyk)
 • Is – Proroctwo Izajasza
 • Jr – Proroctwo Jeremiasza
 • Lm – Lamentacje
 • Ba – Proroctwo Barucha
 • Ezk – Proroctwo Ezechiela
 • Dn – Proroctwo Daniela
 • Hos – Proroctwo Ozeasza
 • Jl – Proroctwo Joela
 • Am – Proroctwo Amosa
 • Ob – Proroctwo Abdiasza
 • Jon – Proroctwo Jonasza
 • Mi – Proroctwo Micheasza
 • Na – Proroctwo Nahuma
 • Hab – Proroctwo Habakuka
 • Zp – Proroctwo Sofoniasza
 • Hg – Proroctwo Aggeusza
 • Zc – Proroctwo Zachariasza
 • Ml – Proroctwo MalachiaszaRok 70 po Chr. jest momentem przełomowym w historii Narodu Wybranego – świątynia zniszczona, Ziemia Obiecana podbita, wpływy obcych kultur są coraz silniejsze a Kościół rozwija się coraz mocniej. Te i wiele innych czynników przełożyły się na bardzo duże zmiany w Judaizmie. W Narodzie Wybranym rodzi się pytanie: Czy powrót do wierności Przymierzu i Prawu zapewni im przychylność Boga?
  Po wiekach okaże się, że odpowiedzią na potrzebę przestrzegania Prawa stał się Talmud. Talmud – „nauczanie”, „wnioskowanie”, „doktryna” – jest zapisem dysput i rozważań nad poszczególnym fragmentami Tory oraz jaj przepisami, które dokonywały się na przestrzeni setek lat.

 

Tekst Talmudu który znamy dziś jest jest wynikiem spisania prawa ustnego (dosł. „Tora przez usta”). Przekazywana Tradycja stanowiła całość wraz z „Torą na piśmie”. Pierwszym namysłem nad tymi zagadnieniami jest Miszna. Była ona swoistym „podręcznikiem”, który studiowano, czytając jej fragmenty (barajty), komentowano i zapisywano wnioski. Ludzi odpowiedzialnych za tę pracę nazywano amoraim – mówcami, interpretatorami. Miało to miejsce w Cezarei, Sefforis, Tyberiadzie (Palestyna) i Surze, Nehardei i Pumbedicie (Babilonii). Jednym z ważniejszych rabinów był Jochanan b. Nappacha (199-279). To on przyczynił się do spisania komentarzy do Miszy, które nazywamy Gemarą. W stosunku do Miszny tekst Gemary:

 • wyjaśnia Misznę;
 • odnajduje połączenia między Miszną a Biblią;
 • uzasadnia tezy Miszny;
 • harmonizuje przeciwstawne stanowiska;
 • wyciąga ogólne wnioski z obszernych rozważań (tzw. synteza).

Baza umożliwiająca wyszukiwanie cytatów tekstu Biblii hebrajskiej w Talmudzie została opracowana na podstawie Koren Talmud Bavi, wydanego przez Koren Publishers Jerusalem. Zdecydowaliśmy się na wybór tego wydania z kilku powodów:

 • Wydawnictwo Koren Publishers Jerusalem jest jednym z największych i najnowocześniejszych wydawnictw, które drukuje teksty z tradycji żydowskiej w języku angielskim, dzięki czemu są one najchętniej wybierane w świecie nauki.
  Jest to pierwsze wydawnictwo, które zdecydowało się na dwujęzyczne wydanie Talmudu. W rezultacie jest to tekst najczęściej używany przez Żydów nieznających języków, w których Talmud został spisany.
 • Tekst Koren Talmud Bavi można kupić nie tylko w postaci książki, ale również w wersji PDF.
 • Dziś jest to najnowocześniejsze wydanie dostępne na rynku – opatrzone komentarzami, mapami, szkicami, zdjęciami itd.