Rozmowy o biblii

Rozmowy o biblii

Przypowieść o nieuczciwym zarządcy (Łk 16, 1-13)

1 Następnie zwrócił się do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego złośliwie oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. 2 Wezwał go zatem i powiedział: Dlaczego takie rzeczy słyszę o tobie? Przedstaw mi sprawozdanie z twojej działalności, bo nie możesz już dłużej kierować gospodarstwem. 3 Wtedy zarządca pomyślał sobie: Co mam zrobić, skoro mój pan […]

Read More
Rozmowy o biblii

Cudowny połów i wyznanie miłości (J 21,1-19)

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu (Ps 30). Tekst Ewangelii Ewangelia według św. Jana (J 21, 1-19) 1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς […]

Read More
Rozmowy o biblii

Kobieta cudzołożna (J 8,1-11)

Tekst Ewangelii Ewangelia według św. Jana (J 8,1-11)poczta kwiatowa Kraków 1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. 2 Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερὸν καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. 3 Ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ […]

Read More
Rozmowy o biblii

‎Baza cytatów BH w Talmudzie

Jak to działa? Autorem bazy jest ks. Mateusz Wyrzykowski. Obecnie Baza cytatów BH w Talmudzie liczy 9996 wersetów i zawiera ponad 47 tysięcy rekordów. Pierwsza kolumna zawiera nazwę traktatu i jego kolejne rozdziały. Następne trzy kolumny zawierają cytowania tekstu Biblii dzięki czemu można znaleźć dane do konkretnej księgi, rozdziału i wersetu. W okienko wyszukiwania wpisz skrót […]

Read More
Rozmowy o biblii

Nawiedzenie Elżbiety (lk 139-45)

O Wschodzie ranny! Światło wiekuiste, Sprawiedliwości Słońce promieniste Przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące Nędznych tysiące. Tekst Ewangelii Ewangelia według św. Łukasza (Łk 1,39-45)   39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, 40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. 41 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας […]

Read More
Rozmowy o biblii

Wesele w Kanie (J 2,1-12)

Nie będą więcej mówić o tobie «Porzucona», o krainie twej już nie powiedzą «Spustoszona». Raczej cię nazwą «Moje w niej upodobanie», a krainę twoją «Poślubiona». Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża (Iz 62,4). Tekst Ewangelii Ewangelia według św. Jana (J 2,1-12) 1 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς […]

Read More
Rozmowy o biblii

Pytanie synów Zebedeusza mk 1035-45

Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich Tekst Ewangelii Ewangelia według św. Marka (Mk 10,35-45) 35 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες αὐτῷ· διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν. 36 […]

Read More
Rozmowy o biblii

Bogaty młodzieniec mk 1017 30

Każdy bowiem widzi: mędrcy umierają,  tak jednakowo ginie głupi i prostak,  zostawiając obcym swoje bogactwa (Ps 49,11). Tekst Ewangelii Ewangelia według św. Marka (Mk 10,17-30)   17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 18 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· τί με […]

Read More