Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami… (Mt 1,18-24)

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie (Mt 3,1-12)

Chrzest Jezusa (Mt 3,13-17)

Kuszenie Jezusa na pustkowiu (Mt 4,1-11)

Powołanie uczniów (Mt 4,12-17)

Powołanie pierwszych uczniów (Mt 4,18-22)

Błogosławieństwa (Mt 5,1-12)

Wy jesteście światłem i solą (Mt 5,13-16)

Ważna jest każda jota i każda kreska Prawa (Mt 5,17-37)

Przykazanie miłości nieprzyjaciół (Mt 5,38-48)

Nikt nie może być sługą dwóch panów (Mt 6,24-34)

Uzdrowienie trędowatego (Mt 8,2-4)

Jezus uzdrawia chorych (Mt 8,14-16)

Uciszenie burzy na jeziorze (Mt 8,18-27)

Córka Jaira i chora kobieta (Mt 9,18-26)

Żniwo wielkie, ale robotników mało (Mt 9,36 – 10,8)

Posłanie apostołów (Mt 10,9-14)

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało (Mt 10,26-33)

Przyszedłem rzucić na ziemię ogień (Mt 10,34-36)

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje (Mt 10,37-42)

Trzcina, którą wiatr kołysze (Mt 11,2-11)

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie (Mt 11,25-30)

Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu (Mt 12,1-8)

Przypowieść o siewcy (Mt 13,1-23)

Królestwo niebieskie podobne jest do… (Mt 13,24-43)

Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci (Mt 13, 44-46)

W Nazarecie (Mt 13,53-58)

Rozmnożenie chleba (Mt 14,13-21)

Kłamstwa uczonych w Piśmie (Mt 12,24-32)

Królestwo Boże przypomina człowieka, który rzuca ziarno w ziemię (Mt 13,31-32)

Jezus chodzi po jeziorze (Mt 14,22-33)

Wiara Kananejki (Mt 15,21-28)

Ty jesteś Piotr, Skała (Mt 16, 13-20)

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie (Mt 16,21-27)

Przemienienie (Mt 17,1-8)

Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy… (Mt 17,20)

Gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich (Mt 18,15-20)

Mówię ci: nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy… (Mt 18,21-35)

Nierozerwalność małżeństwa (Mt 19,1-9)

Bogaty młodzieniec (Mt 19,16-30)

Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16)

Pytanie synów Zebedeusza (Mt 20,20-23)

Niewidomy pod Jerychem (Mt 20,29-34)

Czy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osiołkach? (Mt 21,1-11)

Wjazd Jezusa do Jerozolimy (Mt 21, 1-11)

Przypowieść o dwóch synach pracujących w winnicy (Mt 21,28-32)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy (Mt 21,33-43)

Przypowieść o uczcie weselnej wyprawionej przez króla (Mt 22,1-14)

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22,15-21)

Życie po zmartwychwstaniu (Mt 22,23-33)

Które z przykazań Prawa uznałbyś za najważniejsze? (Mt 22,34-40)

Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze (Mt 23,1-12)

Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców (Mt 24,1-14)

Powrót Syna Człowieczego (Mk 13,24-32)

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie (Mt 24,42)

Przypowieść o dziesięciu pannach (Mt 25, 1-13)

Przypowieść o talentach (Mt 25,14-30)

Sąd (Mt 25,31-46)

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa (Mt 27,39-43)

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego… (Mt 28,16-20)