[vc_row][vc_column width=”1/2″]

(A) Judaizm palestyński

(A1) Kontekst geograficzny (Marcin Majewski)

 • Granice i obszar
 • Równina nadmorska
 • Góry Palestyny
 • Wysoka Galilea
 • Niska Galilea / Równina Jizreel
 • Wzgórza Samarii
 • Góry Judzkie
 • Negew
 • Rów Jordański
 • Obszar na wschód od Jordanu
 • Klimat
 • Flora, fauna, minerały
 • Rzeki Palestyny

(A2) Kontekst archeologiczny (Marcin Majewski)

 • Archeologia Palestyny okresu greckiego
 • Archeologia Palestyny okresu rzymskiego

(A3) Kontekst historyczny (Daniel Budacz)

 • Okres grecki
  • Aleksander Wielki
  • Seleucydzi i Ptolemeusze
  • Kryzys za Antiocha Epifaniusza i rewolucja (175-164)
  • Juda Machabeusz (164-161)
  • Jonatan (161-143)
  • Szymon (143-135)
  • Jan Hirkan I (134-104)
  • Arystobul I (104-103)
  • Aleksander Janneusz (103-76)
  • Aleksandra (76-67)
  • Arystobul II (67-63)
 • Okres rzymski
  • Hirkan II (63-40)
  • Antygon (40-37)
  • Herod Wielki (37 – 4 po Chr)
  • Sytuacja po śmierci Heroda
  • Filip (4-33)
  • Herd Antypas (4-39)
  • Herod Antypas (4-39) / Juda pod rzymskim panowaniem
  • Agrypa I (41-44)
  • Rzymscy prokuratorzy (44-66)
  • Wielka wojna z Rzymem (67-74)
  • Od wojny do zburzenia Jerozolimy (75-132)
  • Upadek (132-135)

(A4) Kontekst religijny (Michał Wilk)

 • Tora (aspekt religijny)
 • Świątynia
 • Kapłaństwo i ofiary
 • Synagoga
 • Święta
 • Formy modlitwy w rodzinie
 • Formy modlitwy indywidualnej

(A5) Kontekst literacki (Michał Wilk, Marcin Majewski)

 • Tora (aspekt literacki)
 • Prorocy
 • Pisma
 • Apokryfy palestyńskie
 • Apokaliptyka
 • Targum – fenomen literacki i społeczny
 • Midrasz – fenomen literacki i społeczny
 • Testamenty
 • Literatura filozoficzno-mądrościowa
 • Modlitwa i liturgia (spis, → kontekst religijny)
 • Historiografia
 • Judaizm rabiniczny (Miszna, Gemara, Talmud)
 • Język hebrajski i aramejski
 • Techniki i reguły egzegezy żydowskiej (reguły interpretacji, analogia, alegoria, peszer…)
 • Historia i narracja w literaturze semickiej
 • Tzw. retoryka semicka
 • Poetyka semicka
 • Manuskrypty Biblii hebrajskiej
 • Masora
 • Krytyka tekstualna

(A6) Kontekst społeczny (Michał Wilk, ks. Mateusz Wyrzykowski)

[/vc_column][vc_column width=”1/2″]

(B) Judaizm hellenistyczny

(B1) Diaspora (Remigiusz Jaworek)

 • Diaspora jako zjawisko społeczne, kulturowe i religijne
 • Diaspora Aleksandryjska w Egipcie
 • Teksty z Elefantyny
 • Diaspora w Syrii
 • Diaspora w Prowincji Azji
 • Diaspora w Rzymie

(B2) Septuaginta (Michał Wilk)

Septuaginta w tradycji żydowskiej

 • Geneza Septuaginty (historia i tradycja), List Arysteasza
 • Kontekst społeczny i polityczny Biblii Greckiej
 • Współczesne teorie dotyczące genezy Septuaginty
 • Treść Biblii Greckiej
 • Księgi Protokanoniczne
 • Księgi Deuterokanoniczne (Tb, Jdt, 1-2 Mach, Ba, Syr, Mdr)
 • Apokryfy Biblii greckiej (3 i 4 Mch, 3 Ezd, Ps 151, Modlitwa Manassesa).
 • Charakterystyka literacka Biblii Greckiej
 • Relacja Septuaginty z tekstem hebrajskim
 • Starożytne wersje tekstu greckiego
  • Akwila
  • Symach
  • Teodocjan
  • Inne wersje starożytne

Septuaginta w tradycji chrześcijańskiej

 • Cytaty w NT
 • Heksapla Orygenesa
 • Lucjan
 • Hezychiusz
 • Cytowania biblijne
 • Komentarze biblijne
 • Łańcuchy biblijne

(B3) Filon (Tomasz Sobczyk)

 • Prawo, filozoficzny eklektyzm, metoda alegoryczna, religia i etyka,
 • Logos, człowiek ziemski i niebiański, ucieczka Boga
 • Inne

(B4) Flawiusz (Daniel Budacz)

 • Materiał biograficzny, Apologia
 • Flawiusz interpretator Pisma
 • Flawiusz – historyk

(B5) Filozofia (Tomasz Sobczyk)

 • Cynicy
 • Epikureizm
 • Stoicy
 • Platonizm średni
 • Neopitagoreizm
 • Arystoteles

(B6) Religia i kult (Grzegorz Olek)

 • Kryzys religijności tradycyjnej
 • Misteria
 • Imperator a kult

(B7) Gnoza (Grzegorz Olek)

 • Geneza systemu gnostyckiego
 • Charakterystyka synchroniczna systemu gnostyckiego
 • Gnoza niechrześcijańska
 • Gnoza chrześcijańska

(B8) Kontekst literacki grecki i rzymski (Michał Wilk)

 • Język grecki
 • Język łaciński
 • Biografie i historiografia
 • Epistolografia
 • Retoryka grecka
 • Teatr
 • Cheira
 • Kodeksy domowe
 • Diatryba
 • Opowieść

(C) Hermeneutyka biblijna

(C1) Podstawowe pojęcia (Artur Kołodziejczyk)

 • Natchnienie Pisma Świętego
 • Formowanie się kanonu Pisma Świętego
 • Problem literatury apokryficznej
 • Stosunek Biblii Hebrajskiej i Biblii Greckiej
 • Metody interpretacji Pisma Świętego w historii Kościoła
 • Poziomy sensu Pisma Świętego (dosłowny, duchowy, pełniejszy)

(C2) Metody interpretacji Biblii (Artur Kołodziejczyk)

Metody oparte na tradycji

 • Metoda kanoniczna;
 • Metoda opierająca się na odwołaniach do semickich tradycji interpretacyjnych;
 • Metoda odwoływania się do historii oddziaływania tekstu.

Fundamentalistyczna interpretacja Pisma Świętego

Metoda historyczno-krytyczna

 • Formgeschichte
 • Traditionsgeschichte
 • Redaktionsgeschichte

Metoda analizy retorycznej

Metoda analizy narratywnej

Metoda analizy semiotycznej

Metody oparte na osiągnięciach nauk humanistycznych

 • Podejście socjologiczne
 • Podejście antropologii kulturowej
 • Podejście psychologiczne oraz psychoanalityczne
 • Podejście współczesnych hermeneutyk filozoficznych oraz ich przydatność dla egzegezy

Kontekstualne współczesne aspekty interpretacji Pisma Świętego

 • Podejście feministyczne
 • Podejście ekologiczne
 • Podejście teologii wyzwolenia
 • Podejście teologii spotkania

[/vc_column][/vc_row]